Regulamin konkursu - Euro 2024

Regulamin Konkursu na Facebooku "Typowanie Wyniku Meczu Reprezentacji Polski w Euro 2024"

§1 Postanowienia ogólne

  1. 1. Organizatorem konkursu jest JOST Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. Motoryzacyjnej 6, zwana dalej "Organizatorem".
    2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez serwis Facebook ani z nim związany.
    3. Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora na Facebooku.
    4. Konkurs trwa od 12 czerwca 2024 do dnia zakończenia udziału reprezentacji Polski w rozgrywkach Euro 2024.

  2. §2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające konto na Facebooku.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić swój typ wyniku meczu reprezentacji Polski w Euro 2024 (np. Polska 2:1 Niemcy).
2. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz z typem wyniku meczu.
3. Typowanie można dokonać do momentu rozpoczęcia meczu.
4. Wynikiem meczu jest wynik po zakończeniu regulaminowego czasu gry, z ewentualną dogrywką i rzutami karnymi.


§4 Wyłonienie zwycięzcy

1.Zwycięzcą zostanie osoba, której typ będzie najbliższy rzeczywistemu wynikowi meczu.
2. W przypadku kilku uczestników, którzy poprawnie wytypowali wynik, zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2024 na stronie Organizatora na Facebooku.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.


§5 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet gadżetów z logiem firmy JOST Polska.
2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne przedmioty.
3. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.


§6 Postanowienia dotyczące danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest JOST Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. Motoryzacyjnej 6.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w zakresie, w jakim dla realizacji celu promocyjnego organizowany jest konkurs, w którym udział mogą wziąć użytkownicy mediów społecznościowych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród. Podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika (obejmującej w szczególności regulacje wynikające z regulaminu konkursu, art. 6 ust 1 lit b RODO), wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych / rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub Grupy JOST, kontaktu oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia udział w konkursie.


§7 Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie konkursowej na Facebooku.
3. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.