POLITYKA PRYWATNOŚCI W PROCESIE E-REKRUTACJI

Polityka prywatności w procesie e-Rekrutacji

 

1. Administrator danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Pani / Pana Danych osobowych zbieranych w związku z rekrutacją oraz kontaktem (dalej: „Dane”) jest JOST Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Motoryzacyjnej 6, adres e-mail: [rekrutacja@jost-world.com], telefon: [68 455 01 74] (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod podanymi wyżej danymi. Ponadto Administrator powołał Inspektora ochrony danych Annę Chrobot, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani / Pana Dane przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w spółce JOST Polska Sp. z o.o. oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. ze szczególnymi przepisami prawa), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ponadto Pani / Pana Dane będą przetwarzane w celu związanym z możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Panią / Panem a Administratorem, wypełnieniem wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz kontaktem. W tym wypadku podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć ustalenie, dochodzenie oraz obronę przed roszczeniami, wypełnienie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz prowadzenie kontaktu.

Co do zasady, Administrator przetwarza dane osobowe podawane bezpośrednio przez osoby przesyłające dokumenty w procesie rekrutacji lub kontaktujące się z Administratorem. Może się zdarzyć, że Administrator pozyskał dane osobowe od osoby, które przekazała dokumenty do rekrutacji w imieniu kandydata (np. w przypadku polecenia Państwa kandydatury przez naszego pracownika).  

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): 

⦁          dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia),  

⦁          dane teleadresowe (w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania),  

⦁          dane dotyczące wykształcenia,  

⦁          dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia,  

⦁          dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i uprawnień, 

⦁          inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. 

3. Konieczność podania danych

Podanie przez Panią / Pana Danych Administratorowi jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów procesu rekrutacji lub kontaktu. Ich niepodanie w niezbędnym zakresie uniemożliwi Pani / Panu udział w procesie rekrutacji (dane w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach) lub prowadzenie korespondencji (np. dane kontaktowe z wykorzystaniem których powinniśmy odpowiedzieć na Państwa wiadomość).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być zwłaszcza:

 1. spółki z grupy JOST;
 2. podmioty, które pomagają Administratorowi prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami;
 3. podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych;
 4. doradcy prawni.

5. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji  (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody. Administrator zastrzega sobie przy tym prawo dłuższego przetwarzania Pani / Pana Danych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa (przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów) oraz na wypadek potencjalnych roszczeń – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

6. Transfer danych do państw trzecich

Pani / Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Decyzje dotyczące Pani / Pana osoby nie będą opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania , przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych, ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

UZUPEŁNIAJĄCA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, W TYM INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i jest przeznaczona dla osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://kariera.jost-polska.pl/

1. Administrator danych osobowych

 Informujemy, że administratorem Pani / Pana Danych osobowych, które mogą być zbierane podczas korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://kariera.jost-polska.pl/ (dalej: „Dane”) jest JOST Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Motoryzacyjnej 6, adres e-mail: [ ] (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod podanymi wyżej danymi. Ponadto Administrator powołał Inspektora ochrony danych Annę Chrobot, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:

 2. Informacje ogólne

 Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym ściśle przestrzegamy przepi-sów o ochronie danych. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych. 

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z zapewnieniem funkcjonalności strony internetowej oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą. Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

3. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

 JOST, jako Administrator, pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym lub zarządzonym przepisami RODO albo innymi przepisami prawnymi bądź też pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Z naszej strony internetowej można z reguły korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Pobieranie danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności. 

Zaznaczamy, że niekodowany transfer danych w internecie (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych przed dostępem osób trzecich bez jakichkolwiek luk bezpieczeństwa jest niemożliwa.

4. Pliki Cookies stosowane w ramach strony internetowej

 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera czy Safari) lub podczas wizyty na stronie internetowej.

Stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania lub opuszczenia Strony. Pliki cookies „stałe” są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

W ramach strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

pliki cookies niezbędne – nie można wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania Strony. Używamy ich w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony i bezpiecznego z niej korzystania – bez nich korzystanie ze strony byłoby niemożliwe;

 1. pliki cookies funkcjonalne – wymagają zgody użytkowników. Pomagają przeprowadzać analizę sposobu korzystania ze strony. Dzięki nim możliwe jest np. określenie liczby osób odwiedzających stronę, a także wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;

pliki cookies analityczne – wymagają zgody użytkowników. Pomagają zapewnić wydajną i przyjazną Stronę, dopasowaną do Państwa preferencji. Pozwalają m.in. sprawdzać, w jaki sposób użytkownicy korzystają strony, np. jak często wchodzą na stronę oraz z jakich funkcjonalności korzystają;

 1. pliki cookies marketingowe – wymagają zgody użytkowników. Te pliki cookies służą dostosowywaniu treści marketingowych do potrzeb i zainteresowań użytkowników, poza tym mogą być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych użytkownikom treści i reklam przez podmioty trzecie.

5. Podstawa prawna stosowania i zarządzanie plikami cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania przez użytkowników z jej funkcjonalności, jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Mogą wyrazić Państwo zgodę na instalowanie plików cookies za pośrednictwem ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub podczas pierwszego wejścia na stronę z poziomu belki plików cookies, która pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przy każdej następnej wizycie na stronie będą Państwo mogli zarządzić instalowanymi plikami cookies z poziomu dedykowanego konfiguratora, zamieszczonego w widocznym miejscu na stronie.

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony, uniemożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze strony.

Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje – niektóre z nich, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Państwa dane osobowe, Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, w postaci konieczności prowadzenia działań analitycznych i statystycznych związanych z korzystaniem z strony internetowej. W niektórych przypadkach, w szczególności, jeśli wymaga tego dany dostawca plików cookies (podmiot trzeci), podstawą przetwarzania danych osobowych może być także Państwa dobrowolna zgoda.

4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

Dostawcy plików cookies (podmioty trzecie) w pewnych przypadkach mogą działać jako administratorzy danych osobowych użytkowników.

Poniżej zamieściliśmy odnośniki do odpowiednich polityk prywatności podmiotów trzecich, które mogą instalować pliki cookies w urządzeniach końcowych:

Podmiot trzeci

Polityka prywatności

Meta Platforms, Inc.  Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku
LinkedIn Corporation  Polityka ochrony prywatności Lin
Google Ireland Limited Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

 

5. Przechowywanie danych

 Przechowujemy dane tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realizacji zapytania użytkownika. Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane lub usunięte.

6. Przysługujące prawa

 Użytkownik ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, oraz do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy (administratorowi). W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: [__]. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Reklama

Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach strony internetowej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.

Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. wiadomości spam.

8. Korzystanie z Google Analytics

 Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google”).

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Browser-Plugin dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby skorzystać z rozwiązania alternatywnego Browser-Plugin lub w przypadku przeglądarki na urządzeniach mobilnych, należy kliknąć następujący link, aby uruchomić plik cookie typu opt-out uniemożliwiający w przyszłości rejestrowanie danych na tej stronie przez Google Analytics (plik cookie typu opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link): Wyłączenie Google Analytics Patrz również https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs?hl=pl#disable

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (informacje ogólne dotyczące Google Analytics i ochrony danych).

9. Zmiana naszej polityki prywatności

JOST zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających, komentujących i wykazujących aktywność w ramach mediów społecznościowych JOST, w tym w szczególności na platformach Facebook, YouTube i LinkedIn (dalej: „Profil”) jest JOST Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100), Motoryzacyjna 6 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod podanymi wyżej danymi.
 2. 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@olesinski.com.
 3. 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe identyfikujące użytkowników w ramach mediów społecznościowych oraz pozostawiane przez nich przy odwiedzinach Profilu – przekazane bezpośrednio przez te osoby lub inne podmioty (w tym m.in. właścicieli platform) lub udostępnione publicznie tj.:
 4. a) dane identyfikujące, w tym w szczególności imię, nazwisko, identyfikatory internetowe,
 5. b) dane teleadresowe, w tym w szczególności adres e-mail,
 6. c) zdjęcie profilowe,
 7. d) komentarze, polubienia,
 8. e) w przypadku użytkowników prowadzących profile biznesowe na LinkedIn, dane osobowe udostępnione w ramach takiego profilu, w tym m.in. stanowisko, historia zatrudnienia, wykształcenie, posiadane certyfikaty oraz umiejętności,
 9. f) dane systemowe oraz inne dane pozyskane w ramach prowadzenia strony na platformie Facebook, YouTube lub LinkedIn,
 10. g) inne dane osobowe, które użytkownik przekaże w korespondencji prywatnej, przykładowo w ramach aplikacji Messenger lub wiadomości prywatnych LinkedIn.
 •  
  1. 4. W związku z prowadzeniem Profilu, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy przetwarzania:
 • a) w celu prowadzenia oficjalnego Profilu JOST w mediach społecznościowych, na warunkach i zasadach określonych przez dostawców platform społecznościowych, w tym w celu informowania o aktywności biznesowej Administratora oraz Grupy JOST, do której należy Administrator (dalej: „Grupa JOST”), promowaniu marki, produktów, usług oraz wydarzeń organizowanych przez Administratora lub Grupę JOST, w celu prowadzenia komunikacji z użytkownikami oraz udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów, usług oraz innych informacji dotyczących Administratora i Grupy JOST, za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu społecznościowego (komentarze, wiadomości prywatne),

– a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu marki, produktów, usług i wydarzeń organizowanych przez Administratora lub Grupy JOST, kontaktu oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. b) w zakresie, w jakim dla realizacji ww. celu promocyjnego, organizowany jest konkurs, w którym udział mogą wziąć użytkownicy mediów społecznościowych – dane osobowe mogą być przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród
 1. c) w celach analitycznych i statystycznych

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub Grupę JOST, w postaci marketingu i rozwoju biznesowego Administratora lub Grupy JOST (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. 5. Odbiorcami Danych osobowych mogą być:
 1. a) partnerzy należący do Grupy JOST;
 2. b) partnerzy biznesowi Administratora – w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, w tym wspierające Administratora w obsłudze marketingowej Profilu oraz organizujące konkursy i wydarzenia promujące markę JOST, podmioty świadczące usługi doradcze / prawne.
 3.  
  1. 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania Profilów JOST w serwisach społecznościowych, pozostawiania komentarzy / wiadomości lub udziału w konkursach.
  2. 7. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres funkcjonowania danego Profilu w serwisie społecznościowym, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa (gdy ta podstawa ma zastosowanie) lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, Dane mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  3. 8. Dane będą co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane mogą być jednak przekazane do partnerów Administratora, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze współpracą Administratora z tymi partnerami. W takim przypadku Dane będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo Danych zapewnią stosowane przez Administratora zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W takim przypadku, Użytkownik może otrzymać kopię zabezpieczeń swoich Danych przekazywanych do tych państw, kontaktując się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane powyżej).
  4. 9. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.
  5. 10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania ich kopii), żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Dodatkowe informacje:

Administrator informuje, że szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz kontaktu dotyczącego aktualnych ofert pracy w JOST, w tym w ramach portalu LinkedIn, jest dostępna tutaj: https://kariera.jost-polska.pl/pl/polityka-prywatnosci

Niezależnie od zasad ochrony danych osobowych wskazanych powyżej, Administrator informuje, że zgodnie z regułami funkcjonowania portali społecznościowych – współadministratorem danych osobowych użytkowników może pozostawać właściciel danego portalu (na potrzeby statystyk).

 Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności ze strony operatora portalu społecznościowego, Administrator nie ma pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez ten portal. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy dostawcy.

 Dotyczy to odpowiednio:

 Facebook:

Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).

Polityk prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/  

Wyciąg uzgodnień współadministratorów dotyczących przetwarzania danych na cele statystyczne: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

 • YouTube:

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#products

 

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?